본문 바로가기1 본문 바로가기2 본문 바로가기3

DUNGEON&FIGHTER

공지사항

  • 던파소식
  • 공지사항
  • 10/11(목) 불량이용자 단속 결과 안내
  • DUNGEON&FIGHTER
  • 2018-10-11 (08:34) | 9,215

안녕하세요던전앤파이터입니다.

 

이번 주에도 사행성 행위욕설 사용불량 캐릭터명 등

게임 내 비매너 행위를 적극적으로 신고해 주셔서 깊이 감사드립니다.

 

사행성 참여자의 경우 호기심에 참여했다고 하더라도 참여 내역이 확인되면 

운영정책에 따라 조치될 수 있으니 절대 참여하지 않도록 부탁 드립니다.

 

쾌적한 환경에서 게임하실 수 있도록 폴리스는 최선을 다하겠으며,

모험가님들께서도 계속해서 적극적인 신고 부탁 드리겠습니다

 

불량이용자 단속 결과는 아래를 확인해 주세요.

 

 8/20부터 [욕설 및 비매너 채팅신고를 일정 횟수 이상 받은 모험가는 자동으로 ‘채팅 금지’가 적용됩니다.

(반복적으로 허위신고를 하는 행위가 적발될 경우 이용 제한이 적용될 수 있습니다.)

 

▣ 불법 프로그램 사용 (7,502)

운영 정책에 명시된 불법 프로그램 사용의 억제 혹은 계정도용 피해를 예방하고자 관련 계정에 대한

게임 이용 제한 또는 계정보호를 적용하였습니다.

 

 

▣ 평타(퀵키 등) 매크로 사용자 제재 내역 (21)

h0****

FB1538633724****

kiste****

wer****

sonj****

xodud****@naver.com

yy6****

eorhkd****

joohong****

chlghd****

a762****

huna****

diaak****

nasc****

12alsgu****

dnf****

suck****

smho****

popiz****

asdqwe****

zero****

 

 

 

 


 

▣ 결투장 비매너 행위 제재 내역 (13)

**

ㅁㅁㅁㅁ**

**

결투장N**

남자는**

민용이**

AcuteMinim**

결장부**

LO**

_**

자기**

**

펄스**

 

 

 

 

 사행성 행위 제재 내역 (6)

사행성 행위 조성(4)

dwqqw2d**

dwqqwdqq**

dwq**

**

 

 

사행성 행위 참여자(2)

**

**

 

 

 

 

 불량 이용자 제재 내역 (2)

우편 제재(2)

현지**

작정용캐**

 

 

 

 

▣ 불량 캐릭터명 변경 내역 (324) 

**

**바머

**

 **지마

 보주**

 깨끗한**

 레오**

**시티

 *지를*지마

**마귀

 아놈**

 작열**

 *1*1

 **지마

**마귀

 놈발**

 니알리**

 말근**1

 **지마

**마귀남

**마이크

 버서커오**

*순소*

 **지마

 {**}

**마스터

**암퇘지

**1

 **취용

**마귀

 송해하나**

 신룡의**

 김건**1

**지마왕

**마귀

**ㅏ라

**의여왕

 김건**1

**마귀

 핑핑**

**ㅏ己ㅏ

 ***

 김건**1

 소환**마요

 오마이**

**

 파오**

 *2*2

**마창사

**마귀

 옆집**

 **

 **

  *지좀*지마

 깜빡파괴**

 **유무유

 *9*

 여거**털♥

 *지좀*지마

**마법공학

 성욱*?*

 ***

 **1지♥

 *지좀*지마

**마법처녀

 *1*

**스터

**도사

**발아

**마계

 갤럭*8*

**스털

**마이쪙

**

**심볼

특수*!@*

 정홀**

**흥분

 *지좀*지마

**마계

**다쏴죠

**크지

 *날아*

 **지마

**마구쑤심

**싸줘

**쌈밥

 더러**1

  여자는**

*지마을*

**다싸줘

**

 **

 **지마라

**마이

**치오밍

 O**로그

 *1*

**

 **

 *5*

**

 *1*

**

**마오

**아봐

**

 *1*

**

**마오

결장**

**

 **1

**

**마창

**후리기

**

 *1*를뚫자

**

**마법사1

 우라늄**

**

*1*전문가

**마테카

**마법사2

*뜨왕김*

**찢긴댕댕

 *캐망*찢기

**마부

**마법사3

 최강파워**

 오나**

*캐똥*찢기

**마초

**마법사4

**싸싸

 소마**팬티

 *1*잡이†

 엘프**

**마법사5

 *죠리퐁*

네메**

 **문폭파

 카우**

**마창

**핑크머리

**

 돈벌**1

**마술사

**마창

 **

**

 후루루**

 *.*마스터

**마창

 **

**

 훌랄**1

**마을

 갈라**

 **

 빅배틀**

준혁**~

 **

 *12*인생

 **

 버서커오**

이준**~

**마을

 *-*스녁

 **리스트

 **

**....

 솬미**1

 다크**

**

 태생적오**

 **..

 **

**마나

 **성녀님

**

이준**2

**마을

 불꽃오**

 **리오덕

**돌쑤

노다**1

**마을

**마그네틱

 생체오**

 작은**

~**이다

**털지

**마나

**하자

 모두의오**

 이승**~

**마늘간장

**마그네틱

**분출기

 공식오**

 **2신새2

**마을

**마나

 생체오**

 공식오**

건표**1

**스털지

 고지**거너

**

 *1*

 **1

**마음

 **ㅣ마녀

 생체오**

  *1*1

**초지

**털스지

**마신

 시체오**

 *1*1

 *1*Knight

**탱글

**티넬

 앰흑**

 **1

 여닌**1

**마법

**마신

 노처녀**

 불꽃**

 **1

**마카로니

**마창사

 **즈리잘함

 **1

 **

**마가렛트

**마신

 **팡팡우러

 *-*받이

 *1*

 인가**

 허벌**

 채*원오**

 장성**1

 *1*

**마님

**마즘

**홀♡

 핵탄**o

**1

**마개

**마가

**

 핵탄**0

**쓰쓰

**마법

**마수

 ♥오**

 *.*파워맨

**

**마법

 색시한**

 **

 *1*1지야

 *1*

**마징가

**마수

♡오**

 **잡아가

 *1*

**마법

**마구때림

 **

 **1

*1*

 년간**

**마찰

 **

**1

*1*

 콩콩이와**

**마라톤

 *진오나*

**1

 *1*

*쨩은*지해

**마찰

로지**

**1

 흥건**1

**마법

**마찰

 **지쪽쪽

**1

*1*절단기

**마법

**마찰

 *타콘김*

 **1지속

 **1

**마검

 **개커

 세뇌**

 *@*

**1

 **

 **본스님

 **매니아

 *`*`

 **1!

 밥내놔**

 **본스님

 **매니아

크로**1

 **지마

 꼬마보주**

 **본스님

 **매니아

*1*

**에나

 보주꼬마**

 

 

 

 홈페이지 게시판 이용 제한 내역(2) 

0909**

**

 

 

 

 

 

감사합니다.

 

액션쾌감!! 던전앤파이터     

 

  • URL
  • twitter
  • facebook